Указания за участие

Изисквания за качество

Авторите се приканват да представят оригинални научни материали, които не трябва да са били публикувани преди това или да бъдат в процес на публикуване другаде. Докладите ще бъдат оценени за оригиналност, значимост и яснота. Всяка статия ще бъде рецензирана.

Ограничение на статията

Обемът на статията не трябва да надхвърля 6 страници, включително цитираната литература, таблиците и фигурите.

При анкети се допуска приложение до 3 страници.

Шаблони

Шаблоните включват предварително дефинирани стилове за форматиране и са достъпни за изтегляне от следните връзки: 

Контакт за изпращане на статия

За изпращане на научни материали, моля използвайте следния имейл адрес: srem2020@fmi-plovdiv.org

Публикуване

Докладите ще се приемат за устни или постерни презентации и ще бъдат публикувани в сборника с доклади на конференцията със съответния ISBN.